Actualité

Dons pour les sinistrés de la tornade du 9 août 2019

​Action de solidarité des communes de Käerjeng et de Pétange:

Dons pour les sinistrés de la tornade du 9 août 2019

Les collèges des bourgmestre et échevins des communes de Käerjeng et de Pétange, ensemble avec les associations sans buts lucratifs «Käerjeng hëlleft» et «Fir e gudden Zweck – Gemeng Péiteng» viennent de lancer une action de solidarité pour aider les personnes touchées par les dégâts de la tornade du 9 août 2019.

Des personnes désireuses de soutenir les sinistrés de cette catastrophe naturelle peuvent faire un don sur les comptes des 2 associations:

  • Käerjeng hëlleft: CCPL LU78 1111 7024 7295 0000

  • Fir e gudden Zweck – Gemeng Péiteng: BILL LU27 0026 0100 6485 5800

Communication: «Tornade Käerjeng / Pétange»

Les dons ainsi récoltés seront exclusivement utilisés à couvrir des dégâts non-couverts par les assurances des sinistrés.

Un comité de gestion composé de membres des 2 collèges échevinaux et des comités des 2 associations analysera et évaluera les dossiers introduits.

-----------------------------------------------------

Solidaritéitsaktioun vun de Gemenge Péiteng a Käerjeng:

Spendenopruff fir d’Affer vun der Tornado-Katastrof vum 9. August 2019

D’Schäfferéit vun de Gemenge Käerjeng a Péiteng, zesumme mat den Associatiounen « Käerjeng hëlleft» a «Fir e gudden Zweck – Gemeng Péiteng​» lancéieren eng Solidaritéits-Aktioun fir de Leit, déi vun de Suite vum Tornado vum 9. August 2019 betraff sinn, ze hëllefen.

Et geet hei dorëms fir Fongen ze sammelen, mat deene Schied kënne beglach ginn, déi vun den üblechen Assurancen net gedeckt sinn.

Déi Persounen, déi dës Aktioun wëllen ënnerstëtzen, kënnen en Don maachen op d’Konte vun den 2 Associatiounen:

  • Käerjeng hëlleft: CCPL LU78 1111 7024 7295 0000

  • Fir e gudden Zweck – Gemeng Péiteng: BILL LU27 0026 0100 6485 5800

Communication: «Tornado Käerjeng / Péiteng»

E Comité de gestion, bestehend aus Membere vun den 2 Schäfferéit an aus Membere vun den 2 Comitéen analyséiert an évaluéiert déi eenzel Dossieren.​