Actualité

Tornade: Travaux autorisés les 15.08. et 18.08.2019

​​​L'article 34 du Règlement de Police - «Travaux de jardinage et autres» - stipule que ces travaux sont interdits les dimanches ainsi que les jours fériés.

Dû aux circonstances exceptionnelles provoquées par le passage de la tornade le 9 août dernier, le collège échevinal de la Commune de Pétange a décidé que l'article 34 du Règlement de Police sera abrogé demain 15 août 2019, jour de l'Assomption, ainsi que le dimanche 18 août 2019. Ceci ne vaut que dans les quartiers affectés.

Cependant, le repos de nuit entre 19h00 et 7h00 – article 32 du Règlement de Police – devra être respecté. 

----------------------------------------------------

Den Artikel 34 vum Polizeireglement „Travaux de jardinage et autres" gesäit vir, datt et net erlaabt ass, sonndes an op engem Feierdag dës Aarbechten ze maachen.

Opgrond vun den aussergewéinlechen Ëmstänn, déi duerch den Tornado vum 9. August entstane sinn, huet de Schäfferot vun der Péitenger Gemeng entscheet, datt dësen Artikel 34 vum Polizeireglement muer op Maria Himmelfaart, de 15. August 2019, grad esou ewéi e Sonndeg, den 18. August 2019, an deene betraffene Quartieren ausser Kraaft ass.

D'Nuetsrou tëscht 19 Auer a 7 Auer – Artikel 32 vum Polizeireglement -, muss awer respektéiert ginn.