Actualité

Tornade 2019 - Prolongation du délai d’obtention d’aides financières communales

​​​​​​​​​ ​Demande fir eng finanziell Hëllef wéinst Tornado-Schied​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


Demande pour une aide financière due aux dégâts causés par la tornade​


 

​​​​​​DEN DELAI GOUF BIS OP DEN 31.05.2020 VERLÄNGERT

Déi Sinistéier​​t mussen hiren Dossier bis spéitstens den 31.05.2020 op der Gemeng eragereecht hunn, och wa​​nn d'Ënnerlagen bis zu deem Moment nach net komplett sinn

Iwwer dësen Datum eraus ass et net méiglech, eng Demande ze berécksiichtegen, well eng ganz Rei Bierger d’Sue virgestreckt hunn an drop waarde fir rembourséiert ze ginn, wat duerch déi ganz vill Spenden, déi gesammelt goufen,​​ soll geschéien.

LA DATE LIMITE A ÉTÉ REPORTÉE AU 31.05.2020

Les sinistrés doivent déposer leur demande auprès ​de l'administration communale jusqu'au 31.05.2020, même si les documents ne sont pas complets à cette date.

Au-delà de ce délai il ne sera pas possible de traiter une demande, car un certain nombre de citoyens concernés ont avancé de l’argent et sont en attente d’un remboursement par les dons collectés à cet effet. ​ 


Rappel vun den Haaptkriterie fir finanziell Hë​​llefen ze kréien nom Tornado vum 9. August 2019

Dës Hëllef besteet aus 3 Phasen:

Phas 1:
Sämtlech Schied si schnellméiglechst bei den Assurancen ze mellen.

Phas 2:
No der Prise en charge vun de Schied duerch d'Versécherungsgesellschafte kann eng Demande fir eng sozial Hëllef fir eventuell net, oder just deelweis rembourséiert Schied, beim Familljeministère eragereecht ginn.

Phas 3:
Nom Ausbezuelen oder der Prise en charge vun de Schied duerch d'Assurancen an d'Ausbezuele vun enger eventueller sozialer Hëllef vum Staat, kënnen déi sinistréiert Bierger eng weider Demande ​beim Office social vu Péiteng maache fir Schied, déi weder vun den Assurancen nach vum Familljeministère ​rembourséiert goufen, an dat fir vun de Fonge vun de gesammelte Sue vu ,,Fir e gudden Zweck - Gemeng Péiteng" a ,,Kaerjeng hëlleft" ze profitéieren.


 

​​TORNADO 2019:

Formular fir eng finanziell Hëllef wéinst dem​ Tornado vum 09.08.2019 unzefroen

(Schied, déi net oder nëmmen zum Deel vun den Assurancen oder vum Familljeministère rembourséi​​ert goufen)

D'Demande ass bis spéitstens den 31. Mee 2020 op der Péitenger Gemeng (b.p. 23 / L-4701 Péiteng) anzereechen.

Zousätzlech Informatiounen: Tel. +352 26 50 83 27 oder +352 26 50 83 25


 

Rappel des principes d'obtention d'aides financières suite à la tornade du 9 août 2019

Cette obtention d'aides se déroule en trois phases:

Phase 1:
Tous les dégâts sont à déclarer dans les plus brefs délais auprès des compagnies d'assurance concernées.

Phase 2:
Après évaluation des dégâts par les assurances, des dégâts éventuellement non remboursés ou partiellement remboursés peuvent être déclarés auprès du Ministère de la Famille en vue d'obtenir une aide sociale.

Phase 3:
Après règlement des dégâts par les assurances et, le cas échéant, par le ministère de la Famille, des dégâts éventuellement non remboursés peuvent être déclarés auprès de l'Office sociale de Pétange.

​​​​​​​​​

​​TORNADE 2019:

Formulaire de demande en vue de ​​​l'obtention d'une aide financière suite à la tornade du 09.08.2019

(Dégâts n​on remboursés ou partiellement non r​​emboursés par les assurances et, le cas échéant, par le Ministère de la Famille, de l'intégration et à la Grande Région)​

La demande doit ​être remise à l'Administration communale de Pétange ​(b.p. 23 / L-4701 Pétange) pour le 31.05.2020 au plus tard.

Informations supplémentaires: tél. +352 26 50 83 27 ou +352 26 50 83 25

 Téléchargements:

​​​​​​​​​​


​​​​​​​​​​