Galerie Vidéos

Maison Relais "Bei de Bujellien" zu Rodange

  • Durée: 7:35
  • Année 2016
  • 10.04.2020
  • 193

D'Madamm Raymonde Conter-Klein, Schäffin, hëlt eis mat op en Tour duerch déi nei Maison Relais "Bei de Bujellien" zu Rodange.