Galerie Vidéos

Zumba Open Air Festival 2014

  • Durée: 2:40
  • Année 2014
  • 19.07.2020
  • 67

29.06.2014:

Eigentlech hätt sollten den "Zumba Open Air Festival" um Fussballsterrain am Doihl zu Rodange stattfannen. Mä d'Wieder hat deem e Stréch duerch d'Rechnung gemaach an esou gouf kuerzerhand den Event an d'Rodanger Sportshal verluegt ... an trotzdem koumen d'Zumbafrënn voll op hir Käschten.