Actualité

​​​​​​​​​​​Service restreint à l'administration communale de Pétange

​​​​​​​​​Jusqu'à nouvel ordre​, la Commune de Pétange mettra en place des mesures exceptionnelles afin de contribuer à freiner la propagation du coronavirus en limitant les déplacements de la population.

Les portes de l'Hôtel de Ville resteront fermées au public sauf pour les démarches administratives absolument nécessaires. Avant de se rendre à l'Hôtel de Ville, les citoyens sont priés de contacter l'administration communale par téléphone (de 9h00 à 11h00 et de 13h30 à 15h30) afin de fixer un rendez-vous:

Office des citoyens de la l'administration communale de Pétange,
tél.  +352 501251 1000

Toute autre démarche administrative non urgente devra être reportée à une date ultérieure ou traitée par courrier, téléphone ou par e-mail (commune@petange.lu)

Le Centre de recyclage de Rodange sera de nouveau ouvert à partir du 21.04.2020 (»»» informations détaillées).

Une permanence pour décès et enterrements reste disponible par tél. +352 621256835 pendant les weekends.

Les services suivants resteront garantis:
​Repas sur roues et P-Bus.

​Nous vous remercions pour votre compréhension.

------------------------​------------------------

Begrenzte Servicer op der Gemeng

Bis op Weideres wäert d'Gemeng Péiteng eng Rei Moossnamen ëmsetzen, déi dozou bäidroe sollen, d'Ausbreedung vum Coronavirus ze bremsen andeems d'Deplacementer vun der Bevölkerung limitéiert ginn.

D'Dire vun der Gemengeverwaltung bleiwen zou fir d'Ëffentlechkeet, ausser fir onbedingt noutwendeg Demarchen. D'Bierger si gebieden, d'Gemengeverwaltung am Virfeld unzeruffe (vun 9 bis 11 an 13.30 bis 15.30 Auer) fir e Rendez-vous ze kréien:

Biergerzenter vun der Gemengeverwaltung Péiteng,
Tel. +352 501251 1000

All aner administrativ Demarche, déi net dréngend ass, soll op e spéideren Datum verluecht respektiv per Courrier, iwwer Telefon oder e-mail (commune@petange.lu) behandelt ginn.

De Recyclingzenter zu Rodange mécht seng Diren den 21.04.2020 erëm op (»»» detailléiert Informatiounen). ​​

Eng Permanence fir Stierffäll a Begriefnisser fonctionnéiert d'Wochenenn iwwer Tel. +352 621256835.

Dës Servicer bleiwe garantéiert:
Repas sur roues a P–Bus.

​Merci fir Äre Versteesdemech.​

------------------------------------------------

Begrenzte Dienste in der Gemeindeverwaltung

Bis auf Weiteres wird die Gemeinde Petingen Maßnahmen umsetzen, die dazu beitragen sollen, die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen,

Die Türen des Rathauses bleiben für die breite Öffentlichkeit geschlossen, ​​außer für absolut notwendige Behördengänge. Die Bürger werden gebeten, die Gemeindeverwaltung zwecks Terminanfrage im Voraus per Telefon (zwischen 9 und 11 Uhr sowie 13.30 und 15.30 Uhr) zu kontaktieren:

Bürgerzentrum der Gemeindeverwaltung Petingen,
Tel. +352 501251 1000​

Jeder weitere, nicht dringende Behördengang soll auf einen späteren Zeitpunkt verschoben bzw. per Brief, Telefon oder e-mail (commune@petange.lu) behandelt werden.

​Der Recyclinghof in Rodange hat ab dem 21.04.2020 wieder geöffnet (»»» ausführliche Informationen). ​

Der Bereitschaftsdienst für Todesfälle und Begräbnisse bleibt wochenends über Tel. +352 621256835 erreichbar.

Folgende Dienstleistungen werden auch weiterhin garantiert:
Essen auf Rädern und P-Bus.

Vielen Dank für Ihr ​Verständnis.​