Actualité

​​​​​​​​​​​Service restreint à l'administration communale de Pétange

​​​​​​​​​​​​​​​​​Jusqu'à nouvel ordre​, la Commune de Pétange mettra en place des mesures exceptionnelles afin de contribuer à freiner la propagation du coronavirus en limitant les déplacements de la population.

Les portes de l'Hôtel de Ville, du «Haus bei der Kor​»​​​ et de la Maison Pesch resteront fermées au public et TOUTE démarche urgente se fera uniquement sur rendez-vous. Avant de se rendre à l'Hôtel de Ville, les citoyens sont donc priés de contacter l'administration communale par téléphone afin de fixer un rendez-vous (08:30 - 11:30 / 13:30 - 16:30):

Administration communale de Pétange,
tél.  +352 501251 1000

Toute démarche administrative ​qui pourra être reportée, traitée par courrier, téléphone ou  par e-mail (commune@petange.lu) sera repoussée ​à une date ultérieure​.​​

​​​​Une permanence pour décès et enterrements reste disponible par tél. +352 621256835 pendant les weekends.

Les services suivants resteront garantis:
​Repas sur roues et P-Bus.

​Nous vous remercions pour votre compréhension.

------------------------​------------------------

Begrenzte Servicer op der Gemeng

Bis op Weideres wäert d'Gemeng Péiteng eng Rei Moossnamen ëmsetzen, déi dozou bäidroe sollen, d'Ausbreedung vum Coronavirus ze bremsen andeems d'Deplacementer vun der Bevölkerung limitéiert ginn.

D'Dire vun der Gemengeverwaltung, dem Haus bei der Kor an dem Haus Pesch bleiwen zou fir d'Ëffentlechkeet an all dréngend ​Demarchë gi just op Rendez-vous behandelt. D'Bierger sinn dofir gebieden, d'Gemengeverwaltung am Virfeld unzeruffe fir e Rendez-vous ze kréien (08:30 - 11:30 / 13:30 - 16:30):

Gemengeverwaltung Péiteng,
Tel. +352 501251 1000

All aner administrativ Demarche, ​déi net onbedingt muss gemaach ginn, ​déi per Courrier, iwwer Telefon oder e-mail (commune@petange.lu) ka behandelt gi soll op e spéideren Datum verluecht ginn.

Eng Permanence fir Stierffäll a Begriefnisser fonctionnéiert d'Wochenenn iwwer Tel. +352 621256835.

Dës Servicer bleiwe garantéiert:
Repas sur roues a P–Bus.

​Merci fir Äre Versteesdemech.​

------------------------------------------------

Begrenzte Dienste in der Gemeindeverwaltung

Bis auf Weiteres wird die Gemeinde Petingen Maßnahmen umsetzen, die dazu beitragen sollen, die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen,

Die Türen des Rathauses, des „Haus bei der Kor“ sowie der „Maison Pesch“ bleiben​ für die breite Öffentlichkeit geschlossen. Alle dringenden​​ Behördengänge ​werden nur nach Terminvereinbarung behandelt. Die Bürger werden deshalb gebeten, die Gemeindeverwaltung zwecks Terminanfrage im Voraus zu kontaktieren (08:30 - 11:30 / 13:30 - 16:30)​:

​Gemeindeverwaltung Petingen,
Tel. +352 501251 1000​

Alle weiteren Behördengänge, ​die auf einen späteren Zeitpunkt verschoben bzw. per Brief, Telefon oder e-mail (commune@petange.lu) behandelt werden können, sollten ​vertagt werden.

Der Bereitschaftsdienst für Todesfälle und Begräbnisse bleibt wochenends über Tel. +352 621256835 erreichbar.

Folgende Dienstleistungen werden auch weiterhin garantiert:
Essen auf Rädern und P-Bus.

Vielen Dank für Ihr ​Verständnis.​