Actualité

Nei Telefonsnummeren - Nouveaux numéros de téléphone

​​​​D'Gemengeverwaltung Péiteng huet nei Telefonsnummere kritt. D'Extensiounen hunn elo alleguer 4 Zuelen. Dës Nummere gëlle vun haut un. 

L'Administration communale de Pétange a reçu des nouveaux numéros de téléphone. Dès à présent, les extensions sont composés de 4 chiffres. Ces numéros sont valables avec effet immédiat. 

Die Gemeindeverwaltung Petingen hat neue Telefonnummern erhalten. Die ​Durchwahlnummer besteht jetzt aus 4 Ziffern. Diese neuen Telefonnummern gelten ab sofort. ​